ACT►TION

Chen Chieh-jen, Ran Huang, Liu Wei, MadeIn Company, Wang Jianwei, Wu Shanzhuan, Xu Zhen, Zhou Xiaohu
2011.6.25 – 8.28
Long March Space, Beijing

 

press release

04 Ran Huang, The Next Round is True Life, 2009, installation view

 

01

 Wang Jianwei, ACT►TION, 2011, instrallation view

 

02

Wang Jianwei, Internal Conflict – Installation No.3, 2011, installation view

 

03

Wang Jianwei, Go to the Conference Room on the 13th Floor for Free Films- Photograph No.5, 2011, installation view

 

06

Xu Zhen, The Starving of Sudan, 2008, installation view

  05

Zhou Xiaohu, Intolerance: Against Montage, 2011, installation view