Baltic Triennial of International Art: Mindaugas

Hu Xiangqian
2012.8.24 – 9.9
Baltic Triennial of International Art, Lithuania
Link

FDR_5581-1

Hu Xiangqian, Xiang Qian Museum – Hu Xiangqian Solo Exhibition, 2012, performance view

 

FDR_5582-1

Hu Xiangqian, Xiang Qian Museum – Hu Xiangqian Solo Exhibition, 2012, performance view

 

FDR_5588-1

Hu Xiangqian, Xiang Qian Museum – Hu Xiangqian Solo Exhibition, 2012, performance view

 

FDR_5598-1

Hu Xiangqian, Xiang Qian Museum – Hu Xiangqian Solo Exhibition, 2012, performance view

 

FDR_5602-1

Hu Xiangqian, Xiang Qian Museum – Hu Xiangqian Solo Exhibition, 2012, performance view

 

FDR_5606-1

Hu Xiangqian, Xiang Qian Museum – Hu Xiangqian Solo Exhibition, 2012, performance view