Hu Xiangqian

Enquiry

0

Hu Xiangqian, Reconstructing Michelangelo, 2015, 6 channel HD video installation, installation view

 

HXQ SELECTED WORKS1

Hu Xiangqian, Reconstructing Michelangelo, 2015, 6 channel HD video installation, video still

 

HXQ SELECTED WORKS2 Hu Xiangqian, Reconstructing Michelangelo, 2015, 6 channel HD video installation, video still

 

03

Hu Xiangqian, Reconstructing Michelangelo, 2015, performance view

 

Hu Xiangqian, The Secret Mission, 2015, HD video, 38’06”, selected video stills

 

05

Hu Xiangqian, The Woman in front of the Camera, 2015,  2’54”, video still

 

Hu Xiangqian, Stick Diagram – Drawing, 2015, 6’45”, selected video stills

 

Hu Xiangqian, Speech at the Edge of the World, 2014, 12’30”, selected video stills

 

8

Hu Xiangqian, A Corner of Xiangqian Museum, 2013, mixed media

 

Hu Xiangqian, The labor Song I Night, 2012, SD video, 7’12”, video still

 

Hu Xiangqian, Acting Out Artist, 2012, HD video, 14’15”, selected video stills

 

011

Hu Xiangqian, Xiangqian Museum, 2010,  video,  selected video stills

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hu Xiangqian, Trend Blindly, 2005, video, 2’37”, video still

 

013

Hu Xiangqian, I will Surely Sail You into the Pacific Ocean, 2005, video, 3’52”, video still

 


REPRESENTED ARTISTS

COLLABORATING ARTISTS

   X

   您的名字 NAME (*)

   您的邮箱 EMAIL (*)

   主题 SUBJECT

   留言 MESSAGE