Hu Xiangqian

[Exhibition] Before the Beginning and After the End II, Long March Space, Beijing

Courtesy of ARTSPY
Watch on YOUKU.COM

[News] Hu Xiangqian, Xu Zhen, 15 Rooms, Long Museum, Shanghai

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Hu Xiangqian: A Performance A Day Keeps the Doctor Away, Long March Space, Beijing

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM

[Exhibitions] Hu Xiangqian: A Performance A Day Keeps the Doctor Away, Long March Space, Beijing (Preview)

Courtesy of Action Media
Watch on V.QQ.COM


REPRESENTED ARTISTS

COLLABORATING ARTISTS