The System of Objects

Liu Wei, Xu Zhen produced by MadeIn Company

2015.3.29 – 6.28

Minsheng Art Museum, Shanghai, China

Link

物体系1

Liu Wei, As Long As I See it, installation view

 

物体系2

Liu Wei, As Long As I See it – Oven, 2006, installation view

 

物体系3

Xu Zhen produced by MadeIn Company, installation view

 

物体系4

Xu Zhen produced by MadeIn Company, installation view