Unlawfully Constructed

Wang Jianwei, Wang Sishun
2015.11.15 – 2016.1.15
Surplus Space, Wuhan, China
Link

831616788910114180

Wang Jianwei, from left to right, Condition No.14, Condition No. 15, installation view

 

730569282125114233

Wang Jianwei, Surface No.2, installation view

 

339814128742271490

Wang Sishun, Abssy, installation view