Zhan Wang: Nothing for the Time Being

Zhan Wang
2015.10.25 – 2016.1.23
OCAT Shanghai, Shang Hai, China

00DSC_8495

Zhan Wang, Metamorph, 2015, installation view, photograph: Huang Jing, courtesy OCAT, Shanghai

 

00DSC_8507

Zhan Wang, Metamorph, 2015, installation view, photograph: Huang Jing, courtesy OCAT, Shanghai

 

00DSC_8636

Zhan Wang, Metamorph, 2015, installation view, photograph: Huang Jing, courtesy OCAT, Shanghai

 

000DSC_8232

Zhan Wang, Terrain, 2015, installation view, photograph: Huang Jing, courtesy OCAT, Shanghai

 

000DSC_8128

Zhan Wang, Terrain, 2015, installation view, photograph: Huang Jing, courtesy OCAT, Shanghai

 

000DSC_8190

Zhan Wang, Terrain, 2015, installation view, photograph: Huang Jing, courtesy OCAT, Shanghai

 

000DSC_8207

Zhan Wang, Artiifical Rock No.125, 2015, installation view, photograph: Huang Jing, courtesy OCAT, Shanghai

 

00006

Zhan Wang, Silhouette 3, installation view