(English) Plaza (Zhang Hui)

(English) 2014.04_artinasia